Lưu ý: Ghi rõ các yêu cầu: giấu thông tin, gửi thông báo tới người nhận… trong phần nội dung.
(Chọn chuyên mục)
(Dung lượng tối đa: 1MB)