ASEAN+3 có triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2022