1413839

Tập trung nguồn lực đưa Cà Mau phát triển mạnh về biển

29/10/2020 17:52

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, điểm nhấn trong nhiệm kỳ này là tập trung nguồn lực xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển mạnh về biển; phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng...

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào chiều 28/10.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã trả lời các câu hỏi phóng viên TTXVN về kết quả Đại hội, những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai trong nhiệm kỳ mới.

- Thưa Bí thư, Ông có thể đánh giá khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025?

Bí thư Nguyễn Tiến Hải: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, với tinh thần 'Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển,' Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung theo Chương trình đề ra.

Sự thành công của Đại hội được thể hiện trên tất cả các nội dung, đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự Đại hội và có ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và định hướng nhiều nội dung rất quan trọng để tỉnh Cà Mau chỉ đạo phát triển thời gian tới.

Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận dân chủ, thẳng thắn và nhất trí thông qua các văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới nỗ lực, phấn đấu thực hiện, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng, là hạt nhân và là yếu tố quyết định trong công tác lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

- Xin Ông cho biết những nhiệm vụ cấp bách mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã xác định để đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống?

Bí thư Nguyễn Tiến Hải: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được Đại hội biểu quyết thông qua là 'một công trình tập thể,' được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, khát vọng vươn lên, quyết tâm đổi mới sáng tạo của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đạt kết quả cao nhất.

Ngay sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

- Xin Ông cho biết về nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, những khâu đột phá nhằm phấu đấu xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra?

Bí thư Nguyễn Tiến Hải: Trên cơ sở dự báo tình hình và nhận định thời cơ, thách thức, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định mục tiêu của nhiệm kỳ tới là xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Để thực hiện đạt mục tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực và 3 khâu đột phá; trong đó chú trọng phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo…

Cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nhóm nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ; tập trung khắc phục tác động của dịch COVID-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng giải pháp đồng bộ để tạo đột phá những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh.

Nhóm nhiệm vụ xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực làm việc, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo của nhân dân Cà Mau; thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động.

Nhóm nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự-an toàn xã hội và Nhóm nhiệm vụ phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là: thứ nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Thứ hai là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thứ ba là huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực gồm thành phố Cà Mau, thị trần Sông Đốc, thị trấn Năm Căn; đồng thời ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, du lịch trọng điểm.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ tới là tập trung nguồn lực xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành địa phương phát triển mạnh về biển; phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh...

- Trân trọng cảm ơn ông!./.

TIN KHÁC

Gần 500 phụ nữ và trẻ em được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại

Gần 500 phụ nữ và trẻ em được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại  

Ngày 24-11, tại Nhà văn hóa khu Xuân Mai (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức 'Truyền thông chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới nơi công cộng', hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11).

Cay mắt khoảnh khắc bà già yếu, ngủ gục trên ghế khi chờ cháu gái đi học xa về ăn cơm

Cay mắt khoảnh khắc bà già yếu, ngủ gục trên ghế khi chờ cháu gái đi học xa về ăn cơm  

Tình cảm của ông bà dành cho con cháu lúc nào cũng lặng lẽ nhưng lại chất chứa nhiều yêu thương nhất.

Hội nhà gái quê lúa Thái Bình nhảy nhịp điệu cực bốc cổ vũ cô dâu trong đám cưới

Hội nhà gái quê lúa Thái Bình nhảy nhịp điệu cực bốc cổ vũ cô dâu trong đám cưới  

Các chị em rất đầu tư về trang phục. Ai nấy đều diện áo phông in slogan câu lạc bộ, quần soóc đen sơ vin kèm giày trắng hòa mình vào điệu nhạc xập xình.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam

Ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam  

Sáng 24/11, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam.

Xôn xao chuyện cụ bà 76 tuổi bị thanh niên khỏe mạnh lừa gạt 18 tờ vé số và 1,3 triệu tiền mặt ngay giữa ban ngày

Xôn xao chuyện cụ bà 76 tuổi bị thanh niên khỏe mạnh lừa gạt 18 tờ vé số và 1,3 triệu tiền mặt ngay giữa ban ngày  

Sự việc một thanh niên cao to, khỏe mạnh đã dùng tiền giả lừa gạt bà cụ bán vé số già cả khiến nhiều người bức xúc.

4 người ở Quảng Trị tử vong do 'vi khuẩn ăn thịt người'

4 người ở Quảng Trị tử vong do 'vi khuẩn ăn thịt người'  

Các bệnh nhân tử vong liên quan đến bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, hay còn gọi là 'vi khuẩn ăn thịt người'.

Khởi tố kẻ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Trung ương để lừa đảo

Khởi tố kẻ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Trung ương để lừa đảo  

Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Thương (40 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hot: Nghi vấn thiếu gia Phan Thành làm đám hỏi Primmy Trương vào hôm nay?

Hot: Nghi vấn thiếu gia Phan Thành làm đám hỏi Primmy Trương vào hôm nay?  

Thông tin về thiếu gia Phan Thành khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Mải lao theo bó hoa cưới, cô gái suýt bị xe container tông trúng

Mải lao theo bó hoa cưới, cô gái suýt bị xe container tông trúng  

Một cô gái nhao lên bắt hoa cưới rồi xoay một vòng. Cô gái này suýt va vào một chiếc xe container đi ngang qua. Tài xế xe này phải lập tức giảm tốc.

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy lớn

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy lớn  

Ngày 24-11, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức công bố quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác điều tra, phá án chuyên án ma túy 121M tại Hà Giang.

Xem tiếp

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Giấy phép: 357/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà The Light, KĐT Trung Văn, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trụ sở: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Fax: 04.62695160

Hotline: 198 (Miễn phí)

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18

Mail: hoptac@viettel.com.vn